Aryanic
صفحه اصلي > آموزش 

آموزش

 

واحد آموزش مركز آموزش علمي كاربردي آران و بيدگل در سه بخش معاونت آموزش ، خدمات آموزشي و امور دانش آموختگان عهده دار انجام تمامی امور آموزشی دانشجویان کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته می باشد.

برخي از شرح وظايف معاون آموزش :

دبیری شورای آموزشی  مركز و تنظیم و تدوین مصوبات شورا

نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص محتوای دروس بر اساس برنامه و سرفصلهای مصوب

نظارت بر تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی

 بررسی و ارزیابی متون درس اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها . سرفصلهای مصوب

 بررسی پیشنهادات در مورد اصلاح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب

بررسی نيازهاي منطقه برای ایجاد رشته جدید.

تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی به مراجع ذیصلاح.

نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط

رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی

برخي از شرح وظايف خدمات آموزشي:

انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات.

انجام امور مربوط به پذیرفته شدگان.

تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان

انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سیاستهای متخذه.

اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.

پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.

انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس

برخي از شرح وظايف امور دانش آموختگان :

تشكيل پرونده فارغ التحصيلي و ارسال به واحد استاني جهت صدور گواهينامه موقت

انجام امورات مربوط به صدور دانشنامه

تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسؤلین ذیربط.

حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.

ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی.